Slechtvalken BDL 2012

Gemert, dinsdag 26 juni 2012

Net als voorgaande jaren hebben wij weer mee mogen kijken in de leefwijze en het gedrag van de slechtvalken. Dankzij de webcams konden wij weer allemaal getuige zijn wat er zich allemaal afspeelt in de fascinerende wereld van deze vogels. Helaas voor ons is dit broedsel mislukt maar hierdoor lieten de slechtvalken ook zien dat de natuur zichzelf reguleert. De sterkste zullen overleven en jongen grootbrengen zodat een gezonde en sterke populatie zichzelf in stand kan houden. Gelukkig hebben wij hier geen invloed op en om deze redenen grijpen wij dan ook niet in in natuurlijke processen. Door menselijk handelen beïnvloeden wij de natuur al genoeg, wij willen wonen, werken, consumeren, reizen, recreëren etc. en hiervoor gebruiken wij en passen wij het landschap (de natuur) constant aan. Het is aan ons om ondanks deze processen rekening te blijven houden met de natuur.

Als vogelwerkgroep doen wij dit door het creëren van (kunstmatige) nestgelegenheid maar vooral door het realiseren van kleine landschapselementen, ruige akkerranden, overhoekjes, poelen, natuurlijk bosbeheer, aanpassen maaibeleid, creëren van plas-, drasgebieden, voorlichting etc. Maar ook door communicatie en voorlichting aan alle gebruikers van onze leefomgeving. Sinds 1989 is de vogelwerkgroep Gemert actief om het belang van de natuur en specifiek dat van de vogels uit te dragen aan de Gemertse bevolking. I.s.m. Stichting Bakels Gemerts Landschap zijn er al veel succesvolle resultaten bereikt. Zo zijn er ruim 150 poelen aangelegd, een oeverzwaluwwand, ruim 500 gierzwaluwennestgelenheden i.s.m. de gemeente, woningbouwvereniging en bouwbedrijven, huiszwaluwennesten en een huiszwaluwentil, 80 kerkuilenkasten, 50 steenuilenkasten, 20 bosuilenkasten, diverse “mussenhotels”, een slechtvalkenkast, diverse nestkastenprojecten, erfbeplanting maar bovenal een natuurlijk beheer van het buitengebied. Alleen nestgelegenheid (natuurlijke en/of kunstmatige) is nl. niet voldoende er is ook voedsel nodig! Dat dit alles niet voor niets is geweest blijkt wel uit de broedresultaten van de diverse vogelsoorten. Zo zijn er dit jaar weer 8 succesvolle broedsels van de kerkuilen, 84 jonge steenuilen en vele huis-, gier- en oeverzwaluwen uitgevlogen.

Maar nu even terug naar de slechtvalken en waarom wij niet ingrijpen in natuurlijke processen.
Het is normaal dat territoriale conflicten plaatsvinden rondom broedplaatsen van slechtvalken en andere (roof)vogels. Deze processen vinden bij alle vogels plaats, wie kent de gevechten van de merels in de achtertuin niet of die van de meerkoeten in de parkvijver. Territoriumgevechten zijn er om voedsel- en broedgebieden veilig te stellen, om eigen genen te kunnen verspreiden en zichzelf (de soort) zodoende in stand te kunnen houden. Het maakt niet uit of dit natuurlijke of kunstmatige nestplaatsen zijn, territoriale gevechten vinden altijd en overal plaats. Kunstmatige en/of natuurlijke nestgelegenheden worden constant door de mens gecreëerd middels het bouwen van kunstwerken (hoge gebouwen, woonwijken, hoogspanningsmasten etc.) en de hiermee gepaarde veranderingen in het landschap, het gebruik van dit landschap of door realisatie van “nieuwe natuur”. O.a. door deze ingrepen verdwijnen vogelsoorten of nemen in aantal af of toe maar komen er ook nieuwe soorten bij. Dit is een al eeuwenoud proces op deze aarde, zowel op natuurlijke wijze (ijstijden / klimaatveranderingen) als door menselijk gebruik. De slechtvalk heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt en is hierin zo succesvol dat er nu een “overschot” is ontstaan. Het zelfregulerend vermogen treedt nu gelukkig in werking, territoriumgevechten vinden plaats en broedsels mislukken. Door de vele webcams die geplaatst zijn bij diverse vogel- en diersoorten zijn wij nu "live" getuige van deze natuurlijke processen. Wij constateren nu van dichtbij dat de natuur "wreed" en “hard” kan zijn maar hierdoor zullen de sterkste overleven en voor een gezond en krachtig nageslacht kunnen zorgen, deze natuurwetten gelden gelukkig ook rondom de toren van De Mortel (gemeente Gemert). Het is niet aan ons om hierin keuzes te maken of om in te grijpen.

Waarom hebben wij dan wel slechtvalk S2 geholpen en laten opereren om hopelijk terug te kunnen keren in de vrije natuur?
Slechtvalk S2 is door menselijk handelen ernstig gewond geraakt en van het recht ontnomen om op natuurlijke wijze haar territorium te kunnen verdedigen met mogelijk de dood tot gevolg. Daarom verdient zij het om door menselijk handelen terug te kunnen keren in de vrije natuur. Mocht dat bewaarheid worden dan ligt het in de verwachting dat zij dan direct naar de toren in De Mortel zal vliegen, haar vertrouwde omgeving. Hier zal zij een hernieuwde kennismaking hebben met het mannetje maar ook met andere slechtvalken zodat op natuurlijke wijze een selectie kan plaatsvinden.

Wij hebben ondanks alles genoten van de beelden op beleef de lente 2012 en weer meer inzicht gekregen in de leefwijze en het gedrag van de slechtvalken. Nog enkele dagen en dan zal BDL 2012 weer ten einde zijn, u kunt echter de slechtvalken blijven volgen op www.vwggemertslechtvalk.nl. Refresh-beelden zijn hier het hele jaar te zien en op onze website kunt u veel informatie vinden over het genezingsproces van slechtvalk S2. Als de komende tijd alles goed verloopt dan zal zij eind augustus, begin september vrijgelaten worden binnen de gemeente Gemert. De exacte datum zullen wij tijdig publiceren op onze website. Daarnaast bekijken wij de mogelijkheid of we via Ustream livebeelden kunnen gaan verzorgen, ook hierover kunt u informatie vinden op onze website www.vwggemertslechtvalk.nl. Wij hopen dat ook u heeft genoten van beleef de lente 2012 en willen u bedanken voor uw steun en positief opbouwende kritiek. Speciale dank naar de vele vrijwilligers die vanaf 1 maart het onderzoek hebben gedaan, echte Kanjers! Voor de vele donaties, nu al 166, van de bezoekers van beleef de lente. Maar bovenal ook voor de clipmaakster en de moderators van beleef de lente en beleef de lente junior 2012.

Wij gaan ook na 1 juli 2012 door met ons beschermingswerk en biotoopverbetering voor alle vogelsoorten en hopen u volgend jaar weer terug te zien op beleef de lente 2013!

Nms VWG Gemert,

Martin

Onderzoek eieren

Gemert, vrijdag 11 mei 2012

Het mannetje heeft nog een sterke binding met de eieren, hoe lang dit nog gaat duren is onbekend. Het kunnen dagen zijn maar net zo goed nog enkele weken tot .....? Als er geen binding meer is met het legsel en de eieren nog intact zijn zullen wij deze verwijderen. De eieren worden dan eerst onderzocht op het embryonaal ontwikkelingsstadium en op eventuele afwijkingen. Hierna gaat de ei-inhoud naar de Vrije Universiteit van Amsterdam voor onderzoek naar aanwezigheid van persistente stoffen zoals DDE PCB's, brandwerende stoffen e.d.

Als de onderzoekresultaten bekend zijn zullen wij vragen of deze hier geplaatst mogen worden.

VWG Gemert
i.s.m. Werkgroep Slechtvalk Nederland (WSN)

 

Seizoen 2011

 

Het seizoen 2011 was wederom succesvol met drie uitgevlogen jonge slechtvalken. Bijzonder was het grote verschil in uitkomst van de eerste twee jongen en het derde jong drie dagen later. Het vierde ei is niet uitgekomen en verdween op enig moment onder de anderen.

Het was het eerste jaar dat de beelden beschikbaar werden gesteld op het internet met apparatuur die de Vogelwerkgroep Gemert met subsidie van de gemeente Gemert-Bakel in en bij de nestkast heeft geplaatst. Een en ander vond plaats in goede samenwerking met alle onderaan deze pagina genoemde partijen en heeft geleid tot de gewenste rust rond en continuïteit van de beelden.

De kwaliteit van beeld en geluid werd zo nu en dan op de proef gesteld door technische mankementen en de invloed van de sterke zender van radio 538 op de gehele installatie. De Vogelwerkgroep Gemert zal daarom de komende tijd de mogelijkheden onderzoeken hoe de storingen kunnen worden voorkomen en er beter beeld en geluid kan worden verkregen. 

Wij danken alle kijkers, forumbezoekers, logboekschrijvers, onderzoekers, clipmakers en eerdergenoemde instanties voor hun medewerking en positieve bijdragen aan de beelden en commentaren.

Deze site met refresh-beelden blijft on-line, ook nadat de uitzendingen bij beleef-de-lente stoppen.

Over de wijze waarop de beelden volgend seizoen beschikbaar komen houden wij u op de hoogte.

 

Film ringen slechtvalken

 

Tijdens het ringen zijn er filmopnames gemaakt door Luc Enting van EntingFilms.
De komende dagen zullen er meer foto's geplaatst worden van het ringen.

Veel kijkplezier!

VWG Gemert

 

Film ringen slechtvalken

 

Ringen juvenielen

 

De kuikens waren allen goed gezond en op gewicht. Het oudste vrouwtje woog tussen de 800 en 900 gram en het mannetje en jongste vrouwtje tussen de 600 en 700 gram. Kropinhoud, gewicht, vleugellengte, tarsus en pootlengte zijn gemeten. De kuikens zaten vol met luizen, waarschijnlijk met prooidieren naar binnen gesleept.

De leeftijd van de kuikens kon nauwkeurig worden bepaald op basis van een tabel met biometrische gegevens. Dit klopte goed met de leeftijd van de kuikens op basis van de uitkomstdata:

1e kuiken 22 april, dit bleek een vrouwtje te zijn

2e kuiken 23 april, dit is een mannetje

3e kuiken 26 april, en dit was weer een vrouwtje

Dus ze zijn respectievelijk 24, 23 en 20 dagen oud vandaag. Dat leeftijdsverschil was ook goed te zien aan de lengte van de veren. De kuikens zijn in omgekeerde volgorde (dan hiervoor genoemd) geringd.

Het vierde ei was de afgelopen 24 uur als bewijsmateriaal vernietigd door Pa of S2. Zou dit ei nog intact aanwezig zijn geweest dan was het voor nader onderzoek meegenomen.
Tevens zijn de prooiresten voor onderzoek verwijderd, indien mogelijk zal later in het seizoen gegevens bekend gemaakt worden.

 

Nieuwe beelden broedseizoen 2011

De broedactiviteiten van het paartje slechtvalken op de toren in De Mortel zijn weer live te volgen op het internet. Dit is mogelijk gemaakt omdat de Vogelwerkgroep Gemert, met subsidie van de gemeente Gemert-Bakel, nieuwe apparatuur heeft geplaatst en Vogelbescherming Nederland de beelden wegens het succes van voorgaande jaren weer graag wilde opnemen in haar programma van “Beleef de Lente”.

 

Op 15, 17, 20 en 22 maart zijn de eieren gelegd en was het broedsel van meestal 4 eieren compleet. Na een forse broedperiode worden dan eind april de jongen verwacht die dan vervolgens eind mei, begin juni de nestkast zullen verlaten. Alle verrichtingen kunnen weer live gevolgd worden door camera’s die in en buiten de nestkast zijn geplaatst.